Wybierz żądany wiersz, aby zobaczyć szczegółowe informacje

- Mapa Dotacji
- Portal Funduszy Europejskich
- O Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Mapa Dotacji

Zachęcamy do skorzystania z serwisu internetowego Mapa Dotacji! Jest to serwis dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl od 2007 roku. Serwis prezentuje projekty realizowane na terytorium Polski, współfinansowane z Funduszy Europejskich w perspektywach 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020. Dziesiątki tysięcy projektów zostało szczegółowo opisanych w taki sposób, aby pokazać jak wiele zmienia się wokół nas dzięki Funduszom Europejskim.

Zachęcamy do oglądania zdjęć, prezentacji oraz innych materiałów multimedialnych!

Szczegółowe informacje: www.mapadotacji.gov.pl

Portal Funduszy Europejskich

Portal Funduszy Europejskich zawiera kompendium informacji na temat  tego, w jaki sposób można skorzystać z Funduszy, jak znaleźć dofinansowanie, w jaki sposób śledzić ogłoszenia o naborach wniosków czy wreszcie jakie obowiązki spoczywają na instytucji realizującej po uzyskaniu dofinansowania.

Oprócz danych zawartych na stronie internetowej wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w specjalnie do tego utworzonych: Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (FE) w Warszawie, Głównych Punktach Informacyjnych FE znajdujących się w miastach wojewódzkich oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w wybranych miastach powiatowych.

Szczegółowe informacje: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

O Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Jest to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Główne obszary, na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny – wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Wyróżnia się następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Administracja publiczna,
 • Służby publiczne inne niż administracja,
 • Instytucje ochrony zdrowia,
 • Instytucje kultury, nauki i edukacji,
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln euro,
 • Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln euro,
 • Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln euro.

Szczegółowe informacje: www.pois.gov.pl

Pobierz PDF