• Modernizacja infrastruktury kolejowej
  linii WKD - poprzez budowę drugiego toru
  linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej
  do Grodziska Mazowieckiego

  Zobacz

 • Modernizacja infrastruktury kolejowej
  linii WKD - poprzez budowę drugiego toru
  linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej
  do Grodziska Mazowieckiego

  Zobacz

Celem projektu jest

wzmocnienie roli pasażerskiego transportu kolejowego
i polepszenie jakości usług przewozów pasażerskich
w obszarze aglomeracji warszawskiej

Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 5.2 POIiŚ 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku osiągnięcia związanych z nim pięciu celów ogólnych.

Zobacz

Aktualności

Opracowanie dokumentacji projektowej

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Przygotowanie studium wykonalności

Poznaj harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji prezentuje kluczowe wydarzenia związane z przygotowaniem i wdrożeniem projektu

Zobacz harmonogram