Wróć do listy

Zakończono procedowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji. W dniu 17 grudnia 2020 roku Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie, iż Decyzja nr 87/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” stała się ostateczna.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek inwestora, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Warszawska Kolej Dojazdowa występując jako Pełnomocnik Województwa Mazowieckiego w dniu 30 grudnia 2019 roku złożyła do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Decyzja nr 87/SPEC/2020 jako nieostateczna została wydana z dniem 24 sierpnia 2020 roku. W dniu 18 listopada 2020 roku do inwestora wpłynęło od Wojewody Mazowieckiego zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 5 listopada 2020 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji. W tym samym dniu, tj. 18 listopada 2020 roku nastąpiło publiczne obwieszczenie przez Wojewodę Mazowieckiego informacji o wydanej decyzji. Termin na zgłaszanie uwag określono na 14 dni od dnia obwieszczenia, tj. do 2 grudnia 2020 roku, po upływie którego złożony został wniosek o nadanie decyzji klauzuli ostateczności.

W dniu 17 grudnia 2020 roku zakończone zostało procedowanie wydania Decyzji „lokalizacyjnej”, tj. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (u.l.l.k.) przez Wojewodę Mazowieckiego. Tego dnia dla decyzji nr 87/SPEC/2020 wydanej pierwotnie z dniem 24.08.2020 została nadana klauzula ostateczności – po upływie terminu na wniesienie ewentualnych odwołań od treści Decyzji lokalizacyjnej przez strony postępowania.

Pobierz PDF