Wróć do listy

Rozpoczęły się działania przygotowawcze związane z budową drugiego toru linii WKD pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. W ramach działań przygotowawczych, umożliwiających usprawnienie i przyśpieszenie planowanego przedsięwzięcia z zadania obejmującego wykonanie robót budowlanych wyodrębnione zostało oddzielne zadanie dotyczące niezbędnej wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych w ramach projektu. W dniu 9 listopada 2020 roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów w zakresie niezbędnym dla przygotowania terenu pod realizację inwestycji.

Wydzielenie zadania było możliwe po przeprowadzonych konsultacjach z Instytucją Pośredniczącą, w wyniku których uzyskano zgodę na podział dotychczasowego zadania obejmującego wszystkie roboty budowlane na dwa odrębne zadania, tj.: (1) przeprowadzenie niezbędnej wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych w ramach projektu (jako działania przygotowawcze do realizacji robót budowlanych – wykonanie wycinki możliwe w sezonie pozawegetacyjnym oraz (2) wykonanie robót budowlanych dla projektu.

Wycinka została założona tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do przygotowania terenu pod lokalizację nowego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. elementami sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowy przejazdów kolejowo-drogowych czy zabudową nowych peronów. Zakres wycinki drzew i krzewów na potrzeby planowanej inwestycji jest zgodny z wydaną dla przedsięwzięcia decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje ponadto transport pozyskanego drewna do miejsc składowania, wykup drewna oraz uprzątnie teren po wycince.

Prace związane z wycinką drzew i krzewów dla potrzeb przygotowania terenu pod budowę drugiego toru powinny zostać zrealizowane się przed końcem lutego 2021 roku.

Szczegóły w zakładce „Przetargi”.

Pobierz PDF