Wróć do listy

W dniu 24 sierpnia 2020 roku Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 87/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.

Jest to kolejny etap postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek inwestora, procedowanego na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Warszawska Kolej Dojazdowa występując jako Pełnomocnik Województwa Mazowieckiego w dniu 30 grudnia 2019 roku złożyła do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Wniosek o ustalenie lokalizacji linii kolejowej jest jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pozwolenie na budowę dla planowanej inwestycji związanej z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Zasady przygotowania wniosku reguluje art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym.

Wydana decyzja lokalizacyjna nie jest jeszcze decyzją ostateczną. Zainteresowanym stronom postępowania przysługuje możliwość wniesienia korekt, sprostowań lub uzupełnień. Decyzja ustala linie rozgraniczające teren dla inwestycji, zatwierdza podział określonych nieruchomości, zakłada ograniczenia w korzystaniu z pewnych nieruchomości w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji oraz określa warunki organizacyjno-techniczne dla jej realizacji. Decyzji z dniem jej wydania nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

W najbliższym czasie będą procedowane działania mające na celu nadanie wydanej decyzji lokalizacyjnej klauzuli ostateczności.

Pobierz PDF